Widget Bình Luận Mới Nhất Tuyệt Đẹp Cho Blog
Giao diện tối Nite

Header Ads

HOÀNG MINH IT BLOG


Blog chia sẻ thủ thuật miễn phí

Widget Bình Luận Mới Nhất Tuyệt Đẹp Cho Blog

Chào các bạn, hôm nay bí chủ đề quá nên share cho các bạn widget Bình Luận Gần Đây cho blogspot, mình lấy widget này từ temp của Lê Bá Long IT share chứ không phải mình code đây nhé.Tất cả việc bạn cần làm là tạo widget mới ở phần BỐ CỤC và đặt ở vị trí mình thích, tiếp theo dán code dưới vào là xong<style type="text/css">

a.sneeit-srcbw {

 /*item-color*/color: #eeeeee;/*item-color*/

 /*border-color*/border: 1px solid #dddddd;/*border-color*/

 display: block;

 padding: 8px;

 position: relative;

        margin:5px

}

a.sneeit-srcbw:hover{background: linear-gradient(45deg,#4787ed,#b04eec);}

.sneeit-srcbw-icon-comment {

    position: absolute;

    left: 0;

 top: 1.1em;

}

.sneeit-srcbw-icon-arrow {

 /* arrow-icon-color*/color: #ff4400;/* arrow-icon-color*/

    position: absolute;

    right: 0;

    font-size: 200%;

    top: 50%;

    margin-top: -0.55em;

}

.sneeit-srcbw-credit {

 font-size: 90%;

 text-align: right;

 padding: 1em 0;

 /*credit*/display: none;/*credit*/

 /*border-color*/border-top: 1px solid #dddddd;/*border-color*/

}

#sneeit-srcbw-exclude {

 display: none!important;

}

html[dir="rtl"] .sneeit-srcbw-icon-comment {

 right:0;

 left: auto;

}

html[dir="rtl"] .sneeit-srcbw-icon-arrow{

 left:0;

 right: auto;

}

html[dir="rtl"] .sneeit-srcbw-credit {

 text-align: left;

}

</style>

<noscript id="sneeit-srcbw-exclude"></noscript>

<script type="text/javascript">

// settings

var sneeit_srcbw_count = 8; // change the number of comments

var sneeit_srcbw_summary_length = 21; // summary length

var sneeit_srcbw_icon_comment = ''; // comment icon

var sneeit_srcbw_icon_arrow = ''; // arrow icon

_s7GpE = ['link','href','font-awesome','link','text/css','stylesheet','https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css','sneeit-srcbw-exclude','\n','string','undefined','feed','entry','Not found any comment',' ...','','','alternate','self','#','/','#c','<a class="sneeit-srcbw" href="','"><i class="sneeit-srcbw-icon-comment fa ','"></i><span><strong>',':</strong> ','</span><i class="sneeit-srcbw-icon-arrow fa ','"></i></a>','<span class="sneeit-srcbw-credit"><a href="/" target="_blank"></a></span>','<script type="text/javascript" src="/feeds/comments/summary?alt=json-in-script&max-results=','&callback=_fCiE"><\/script>'];var _vHpF=document.getElementsByTagName(_s7GpE[0]);for(var _vLbB=0;_vLbB<_vHpF.length;_vLbB++){if(_s7GpE[1] in _vHpF[_vLbB]&&_vHpF[_vLbB].href.indexOf(_s7GpE[2])!=-1){break;}}if(_vLbB>=_vHpF.length){var _vLbJ=document.createElement(_s7GpE[3]);_vLbJ.type=_s7GpE[4];_vLbJ.rel=_s7GpE[5];_vLbJ.href=_s7GpE[6];document.head.appendChild(_vLbJ);}var _vRqN=document.getElementById(_s7GpE[7]).innerHTML;var _vSbX=sneeit_srcbw_count;_vRqN=_vRqN.trim();if(_vRqN){_vRqN=_vRqN.split(_s7GpE[8]);_vSbX=_vSbX*(_vRqN.length+2);}function _fCiE(json){if(typeof(json)==_s7GpE[9]||typeof(json)==_s7GpE[10]||!(_s7GpE[11] in json)||!(_s7GpE[12] in json.feed)||!json.feed.entry.length){document.write(_s7GpE[13]);return;}var _vQbX=0;for(var _vLbB=0;_vLbB<json.feed.entry.length&&_vQbX<sneeit_srcbw_count;_vLbB++){var _vOlU=json.feed.entry[_vLbB];var _vQjW=_vOlU.author[0].name.$t;var _vRcD=_vOlU.summary.$t;if(_vRqN.indexOf(_vQjW)!=-1){continue;}_vQbX++;if(_vRcD.length>sneeit_srcbw_summary_length){_vRcD=_vRcD.substring(0,sneeit_srcbw_summary_length)+_s7GpE[14];}var _vVgK=_s7GpE[15];var _vVeS=_s7GpE[16];for(var _vIlN=0;_vIlN<_vOlU.link.length;_vIlN++){var _vLbJ=_vOlU.link[_vIlN];if(_s7GpE[17]==_vLbJ.rel){_vVgK=_vLbJ.href;}else if(_s7GpE[18]==_vLbJ.rel){_vVeS=_vLbJ.href;}}if(!_vVgK){continue;}if(_vVgK.indexOf(_s7GpE[19])==-1){_vVeS=_vVeS.split(_s7GpE[20]);_vVeS=_vVeS[_vVeS.length-1];_vVgK+=(_s7GpE[21]+_vVeS);}document.write(_s7GpE[22]+_vVgK+_s7GpE[23]+sneeit_srcbw_icon_comment+_s7GpE[24]+_vQjW+_s7GpE[25]+_vRcD+_s7GpE[26]+sneeit_srcbw_icon_arrow+_s7GpE[27]);}document.write(_s7GpE[28]);}document.write(_s7GpE[29]+_vSbX+_s7GpE[30]);

</script>
Và hãy nhớ chỉnh sửa lại thông số cho phù hợp với blog bạn nữa nhé. Cảm ơn đã xem

Facebook comments

Bình Luận (9):