Thêm Nút Like Và Share Cho Blogger
Giao diện tối Nite

Header Ads

HOÀNG MINH IT BLOG


Blog chia sẻ thủ thuật miễn phí

Thêm Nút Like Và Share Cho Blogger

THÊM NÚT LIKE VÀ SHARE CHO BLOG

1 - MẪU ---> chỉnh sửa HTML
tìm tới đoạn code <body> và thêm vào sau nó đoạn code sau

<script>
 window.fbAsyncInit = function() {
  FB.init({
   appId   : '1575077819382764',
   xfbml   : true,
   version  : 'v2.1'
  });
 };

 (function(d, s, id){
   var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
   if (d.getElementById(id)) {return;}
   js = d.createElement(s); js.id = id;
   js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js";
   fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
  }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
</script>
Bạn lưu lại và trở lại phần 

Bố cục -- Tiện ích -- chọn Tiện ích html nhé !
thêm đoạn code sau vào

<div
 class="fb-like"
 data-share="true"
 data-width="450"
 data-show-faces="true">
</div>
sau đó lưu lại và thành quả của bạn đã xong rồi đấy 
Chúc các bạn thành công. 

Facebook comments

Bình Luận (1):